Regulamin serwisu specjalistadlaciebie.pl


I  POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

Użyte w niniejszych ogólnych warunkach terminy oznaczają:
specjalistadlaciebie.pl - serwis internetowy Usługodawcy pozostający pod adresem www.specjalistadlaciebie.pl
Umowa – umowa o zamieszczenie Reklamy na stronie internetowej www.specjalistadlaciebie.pl zawarta za pośrednictwem powszechnych środków komunikacji, między innymi urządzenia telefaksowego, telefonu ( nagranej rozmowy z wyrażaniem zgody na zawarcie umowy), poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
Zamawiający – podmiot gospodarczy który zleca zamieszczenie reklamy na stronie internetowej www.specjalistadlaciebie.pl
Reklama – każda forma przekazu stanowiąca informacje o Zamawiającym bądź promocję
Sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług opracowana przez Firmę  na zamówienie Zamawiającego.

1. Niniejszy regulamin, określa zasady świadczenia i korzystania z usług serwisu specjalistadlaciebie.pl
2. Wszyscy użytkownicy usługi (zwani dalej Usługobiorcami) zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu i podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
3. Usługa serwisu specjalistadlaciebie.pl jest umową o zamieszczenie reklamy na serwisie specjalistadlaciebie.pl dostępnego pod adresem www.specjalistadlaciebie.pl


II  INFORMACJE PODSTAWOWE O USŁUGOBIORCY:

1. Z usług serwisu specjalistadlaciebie.pl korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zwana dalej Usługobiorcą).
2. Usługobiorca jest zobowiązany do wpłacenia ustalonej kwoty w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
3. W przypadku opóźnień w regulowaniu płatności zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. W razie opóźnienia w zapłacie usługodawca ma prawo podjąć wszelkie dozwolone działania w celu ściągnięcia zaległej należności.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania bezbłędnych danych, wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.
6. Wszelkie dane Usługobiorcy wprowadzone do serwisu specjalistadlaciebie.pl stanowią integralną część katalogu firm specjalistadlaciebie.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej serwisem.
7. Skorzystanie z usług reklamowych serwisu specjalistadlaciebie.pl jest jednocześnie zgodą na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres wiadomości o charakterze handlowym (zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz przetwarzanie ich przez Usługodawcę na zasadach określonych przepisami ustawy.
8. Dodanie wpisu reklamowego do katalogu firm specjalistadlaciebie.pl jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych Usługobiorcy do celów marketingowych przez Usługodawcę.
9. Usługobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.


III  SZCZEGÓŁY REKLAMY:


1. Firma "SdC" nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Usługobiorcę, które zostały opublikowane w reklamie na serwisie specjalistadlaciebie.pl
2. Usługobiorca nie powinien umieszczać treści powodujących ewentualne szkody po stronie serwisu specjalistadlaciebie.pl
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam jeżeli zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich a także jeżeli jest sprzeczna z charakterem programowym lub interesem serwisu specjalistadlaciebie.pl
4. Prawa autorskie do reklamy opracowanej przez Usługodawcę zamieszczonej na serwisie specjalistadlaciebie.pl należą do Usługodawcy.
5. Domyślny okres publikacji podstawowej treści reklamy to 24 miesiące.


IV  ZAWARCIE UMOWY:

1. Zawarcie umowy o zamieszczenie reklamy na serwisie specjalistadlaciebie.pl wymaga potwierdzenia ze strony Usługobiorcy.

2. Potwierdzeniem zawarcia umowy są:

        - wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca dane do publikacji oraz dane do faktury VAT z formularza zamówienia,
        - fax zwrotny formularza zamówienia wysłanego do Usługobiorcy wraz podpisem lub pieczątką osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Usługobiorcy,
        - potwierdzenie głosowe zamówienia reklamy przez Usługobiorcę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie w momencie niezwłocznego potwierdzenia przez Usługobiorcę złożonego zamówienia.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług reklamowych, w tym umożliwienia wystawienia faktury VAT.

4. Usługobiorca otrzyma fakturę VAT na podany przez niego adres drogą pocztową w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty wynikającej z zawarcia umowy.

5. Usługobiorca w momencie zawarcia umowy wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę danych go identyfikujących oraz innych danych podanych do wiadomości publicznej, w szczególności nazwy firmy, siedziby, adresu e-mail, numerów telefonicznych i numerów faxu w celach umożliwienia Usługodawcy świadczenia usług marketingowych oraz informacyjnych.

6. Umowa każdorazowo zawierana jest na dany okres publikacji reklamy w serwisie specjalistadlaciebie.pl i nie ulega bez zgody Usługobiorcy automatycznemu przedłużeniu.


V  REKLAMACJE:

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia pod warunkiem złożenia rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej bądź faxu.
2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Usługodawcę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta specjalistadlaciebie.pl pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Reklamacja powinna zawierać numer umowy reklamowanej usługi oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub otrzymania dodatkowych informacji, zgodnie z ust. 6 poniżej.
6. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy w formie elektronicznej lub telefonicznej z prośbą o podanie dodatkowych szczegółów.
7. W przypadku gdy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielania odpowiedzi.


VI  ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Usługodawca może w każdym czasie zmienić warunki oferowania usługi, czasowo zawiesić lub zakończyć ich świadczenie bez uprzedniego powiadamiania.
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za swoje zawinione działanie lub zaniechanie w granicach rzeczywistej szkody (bez utraconych korzyści).
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Usługobiorcę.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Usługobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających serwis specjalistadlaciebie.pl
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane następstwem siły wyższej.
6. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć i przeciwdziałać mu przy zachowaniu staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Usługodawcy, a w szczególności: strajki, walki wewnętrzne w kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, w tym Internetu, których nie można przezwyciężyć, a których ponadto nie można przewidzieć i im przeciwdziałać i które są zewnętrzne w stosunku do ich Usługodawcy i jego działalności.
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach serwisu specjalistadlaciebie.pl w zakładce „Regulamin” i stanowi integralną część umowy.
8. Usługodawca ma prawo w każdej chwili zmienić treść Regulaminu, gdzie wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich aktualnego brzmienia na stronie internetowej serwisu specjalistadlaciebie.pl